Feb 28, 2018

Стипендии "Фулбрайт"


за изследователска дейност на докторанти

Category: Grants
Posted by: admin

Програмата “Фулбрайт” дава възможност на млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура да работят в престижни университети и институти в САЩ. До участие в конкурса се допускат кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за срок от 6 месеца. Всяка година се предоставят 1-2 стипендии.

Кандидатите се подбират чрез конкурс. Крайният срок за подаване на документи е началото на май. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Изисквания за участие в конкурса

  • Кандидатите трябва да имат българско гражданство. Лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват.
  • Кандидатите трябва да владеят отлично английски език и да имат валидни резултати от тест iBT TOEFL, най-малко 81 т.
  • Кандидатите трябва да бъдат редовни или задочни докторанти във висши учебни заведения.
  • Представеният изследователски проект трябва да бъде значим за съответната научна сфера и осъщевим в рамките на програмата.
  • Кандидатите трябва да са в добро здравословно състояние.
  • Не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, които са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години.

Повече информация ТУК

Краен срок за подаване на документи:10 май 2018

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,