Sep 12, 2017

Редовен докторант


специалност "Биофизика“

Category: Grants
Posted by: admin

Секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия” при Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН търси дипломиран магистър за редовна докторантура по направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“.

Тематиката на докторантурата ще бъде свързана с изграждане и характеризиране на биоматериали за функционализиране на медицински изделия и наноструктури носители на биологично активни субстанции. Има възможност за работа по проекти с допълнително финансиране. 

Задължително изискване е придобита магистърска степен по биология, химия, физикохимия, физика, биомедицинско инженерство, иженерни материали и материалознание, фармация, биотехнология, полимери или свързани с тях, добър писмен и говорим английски език. Документи за участие в конкурса се подават до 10.10.2017 г. в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. 

Секцията разполага с условия за реализиране на научно-изследователската работа по предлаганата тематика, както и с хабилитирани учени с опит в обучението на докторанти. Секцията работи по национални и международни научни проекти и има установени сътрудничества с университети и научни институти в Германия, Италия, Испания, Унгария, Франция и Австрия. 

Лице за допълнителна информация: проф. Стефка Танева

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,