За нас

Apr 1, 2024

Търси се авиометеоролог


„Авиометеоролог “, отдел ЕПЦ, ОД, РЦ за ОВД София, Направление „Оперативна дейност“ в гр. София

Category: Work
Posted by: admin

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.   

Описание на позицията:

Изпълнява дейности по предоставяне на аеронавигационно метеорологично обслужване (АМО) за РПИ и за летищата София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица в съответствие със стандартите и препоръките на ИКАО, с цел постигане на безопасност, ефективност и редовност на полетите в гражданското въздухоплаване. Извършва непрекъснато наблюдение на метеорологичните условия в района на отговорност, като изготвя, разпространява и контролира метеорологичната информация, предназначена за авиационните ползватели.  

Задължения на позицията:

 • В съответствие с придобитата професионална компетентност, чрез оперативни дежурства на работно място в отдел „Единен прогностичен център“ (ЕПЦ), РЦ за ОВД София, извършва:
 • аеронавигационно метеорологично обслужване  за летищата София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица;
 • метеорологично осигуряване на екипажите на въздухоплавателните средства, органите за обслужване на въздушното движение и авиационните оператори;
 • изпълнява функциите на  „Метеорологична служба за следене” (МСС) за контролираното от ДП РВД въздушно пространство;
 • Анализира и прогнозира метеорологичната обстановка в зоната на отговорност на ДП РВД;
 • Изготвя аеронавигационни метеорологични прогнози и предупреждения за летищата София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица;
 • Изготвя предупреждения и прогнози за опасни за авиацията метеорологични явления, влияещи на въздушния трафик над контролираното от ДП РВД въздушно пространство;
 • Извършва непрекъснат мониторинг на метеорологичните условия, които влияят на провеждането на полетите и при необходимост коригира издадените прогнози и предупреждения;
 • Осигурява регулярно с прогностична метеорологична информация органите за обслужване на въздушното движение в РЦ за ОВД София, ЛЦ за ОВД Варна, ЛЦ за ОВД Бургас, ЛЦ за ОВД Пловдив и ЛЦ за ОВД Горна Оряховица;
 • Контролира работата на аеронавигационните метеорологични системи на летищата София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица и въвежда допълнителна информация в тях;
 • Провежда брифинг и/или консултация  с член на екипаж на въздухоплавателно средство или упълномощено от авиационен оператор лице;
 • Поддържа високо ниво на професионалната квалификация чрез участие в квалификационни курсове, семинари, обучение с цел запознаване с новостите в областта на диагностичните и прогностични методи в метеорологията и тяхното приложение в авиацията;
 • Участва в анализите и разборите на отдел ЕПЦ и се запознава с резултатите от оценката на точността на прогнозите;
 • При наличие на допълнителна компетентност –  права за инструктор, участва в процеса на обучение на авиометеорологичния  персонал;
 • При наличие на допълнителна компетентност –  права за оценяващ, участва в процеса на проверка на компетентността на авиометеорологичния персонал.

Квалификация и умения/ Изисквания:

 • Образование – да притежават диплома за висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” по чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование със специалност – физика със специализация метеорология;
 • Ползване на чужди езици – владеене на английски език, съответстващо на ниво „B1” съгласно общата Европейска езикова рамка (CEF), с ползване на документация по специалността на английски език;
 • Компютърна компетентност – умения за използване на компютърна техника в рамките на операционна система Windows и Microsoft Office с ползване на Интернет и специализиран метеорологичен софтуер.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Пълна автобиография в Europass формат на български език, подписана на всяка страница собственоръчно от кандидата;
2. Копие на диплома за придобита минимална образователно-квалификационна степен „магистър” със специалност физика със специализация метеорология (вкл. приложенията към дипломата);
3. Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит и заеманите длъжности – копие на трудова книжка, справка актуално състояние на всички трудови договори (НАП) и др.;
4. При наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ владеене на чужд език; документ, удостоверяващ допълнителна квалификация, сертификати и др.);
5. Декларация – Съгласие за обработване на личните данни.

Етапи на подбора:

1. Подаването на документи е в срок до 17:00 часа на 07.05.2024 г.            
2. Преглед по документи ще бъде извършен в периода от 08.05.2024 г. – 17.05.2024 г.
3. Етапите на подбора са, както следва:
3.1. Етап „Оценка на професионалната компетентност“, който се състои от тест и способности посредством система W-Tesla;
3.2. Етап „Оценка на владеенето на английски език“, който се състои от писмен и устен изпит;
3.3. Етап „Събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността “, и ще бъдат проведени в от 20.05.2024 г. – 14.06.2024 г.

При нас ще получиш:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера и развитие;
 • Участие в специализирани обучения в страната и чужбина;
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Коректност и отлично възнаграждение;
 • Допълнителни възнаграждения на база интензитет на работа и постигнат резултат;
 • Пакет от социални придобивки, допълнително здравно осигуряване и др.;
 • Почивни бази, предоставящи възможности за семейна почивка, спорт и фирмени мероприятия.

Допълнителна информация:

 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката-НАЦИД (nacid.bg). Документът следва да бъде представен в рамките на етапите на провеждане на подбора.
 • Всеки кандидат, недопуснат до по-нататъшно участие, може да подаде възражение до директора на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в срок до 3 работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.
 • За резултата от всеки етап се изпращат уведомления чрез актуализация в профила Ви в електронната платформа за подбор и на посоченият от Вас имейл. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

За контакти: HR_ERP@bulatsa.com

02/937 1661

02/937 1783

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,