За нас

Feb 26, 2024

Курс за повишаване на уменията на учителите по физика в първи и втори гимназиален етап


Дати 1-4 април 2024 г.

Category: Teachings
Posted by: admin

Физическият факултет на СУ организира курс за повишаване на уменията на учителите по  физика, преподаващи в първи и втори гимназиален етап, свързани с провеждане на  експерименти и демонстрации по механика / модул Движение и енергия в училище.

Място на провеждане: дистанционно и в Лабораторията по експериментална физика за работа с учители и ученици, Физически факултет на СУ, София Бул. Джеймс Баучер 5

Дати: 1-4 април 2024 г.

Форма: 1-2 април 12 академични часа дистанционно обучение; 3-4 април 20 академични часа в Лабораторията по експериментална физика за работа с учители и ученици.

Цел: повишаване на уменията за провеждане на експерименти по механика / модул Движение и енергия в курса по физика в гимназиалния етап.

Максимален брой участници: 15

Цена – 250 лв.

Кредити – 2 бр.

На завършилите курса се издава сертификат от Софийския университет.

По време на дистанционното обучение ще бъдат представени с видеоматериал и  дискутирани упражненията така, че участниците да бъдат напълно готови за практическото им  изпълнение. Упътванията към упражненията и други материали ще бъдат изпратени  предварително на участниците. По време на присъственото обучение през двата дни работа в лабораторията участниците се разделят на групи по двама и всяка група преминава през всички  8 упражнения. Както по време на дистанционното обучение, така и по време на  експерименталните упражнения обучението ще се води едновременно от двама  преподаватели. Тези упражнения обхващат учебния материал по механика от 8 до 12 клас, които под различна форма са подходящи както за първия етап на гимназиалното обучение, така и за модул Движение и енергия от специализираното обучение по физика в 11 и 12 клас.

Предвидено време за едно упражнение – около два учебни часа. Всички упражнения се  провеждат от няколко години в кръжока по физика за ученици към Физическия факултет. Списък с упражненията и кратка информация за тях ще бъде предоставена при поискване  на посочения по-долу електронен адрес. За допълнителна информация се обадете на  телефоните или пишете на електронния адрес.

Преподаватели:

доц. дфн Цветан Велинов, ръководител на Лабораторията по експериментална физика за  работа с учители и ученици, дългогодишен ръководител на Лабораторията по съвременни  експериментални методи на Физическия факултет, ръководител на ученически кръжок по  експериментална физика за ученици.

Гл. ас. д-р Гошо Гоев: преподавател във Физическия факултет и в Лабораторията по  експериментална физика за работа с учители и ученици, магистър по методика на физиката,  учител по физика

Записването започва от 1 март 2024.

Контакти:

Доц. дфн Цветан Велинов

tvel@phys.uni-sofia.bg

тел: 028161727; 0884342439

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,