Конкурси и състезания

Feb 12, 2024

Конкурс „Млад предприемач в науката“-2024


Подаване на заявки за участие в първи етап - 1.04.2024 г.

Category: konkursi-i-sstezaniya
Posted by: admin

Общи условия на конкурса

За трета поредна година Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) към Научноизследователския сектор (НИС) на СУ „Св. Климент Охридски“ организира конкурс „Млад предприемач в науката“.

През 2024 година той ще се проведе съвместно със Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски“.

Целта на конкурса е да подпомогне развитието на студентското и младежкото предприемачество в СУ „Св. Климент Охридски“, да стимулира студентите и младите изследователи да започнат собствена стопанска дейност.

До участие в конкурса се допускат само студенти и изследователи до 35 години, както и колективи, съставени от изследователи в посочената възрастова група, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През тази година участниците в конкурса ще имат възможност да кандидатстват на два етапа.

-          Първият етап на конкурса приключва на 1 април 2024 г. Участниците, подали заявка за участие до тази дата, ще имат възможност да работят заедно с ментори от Стопански факултет на СУ за подобряване на своите проекти през месеците април и май 2024 г.

-          Вторият етап на конкурса приключва на 15 септември 2024. Това е крайният срок за подаване на заявка за участие. Участниците, подали заявка за участие до тази дата ще се включат директно в надпреварата, но няма да имат възможност да работят с ментор от Стопански факултет на СУ за подобряване на своите проекти.

Задължително условие за участие в конкурса е кандидатите да представят разработена бизнес идея, описание на научен продукт или технология с посочена степен на технологична зрялост и да изпратят попълнена заявка за участие в един от двата срока – до 1 април 2024 г. или 15 септември 2024 г.

Подаването на заявки за участие в първия етап на конкурса не е задължително условие за

участие в него!

Менторите няма да бъдат членове на експертното жури!

Участието в този конкурс не ограничава кандидатите за участие в други конкурси!

 

Хронограма на конкурса

15.2.2024 г.: Обявяване на конкурса.

1.04.2024: Подаване на заявки за участие в първия етап на конкурса .

Април – май 2024 г.: Работа на кандидатите с ментор от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за подобряване на подадените проекти.

15 .09.2024 г.: Краен срок за подаване на заявка за участие в конкурса (край на втория етап на конкурса)

21.10.2024 г.: Разглеждане на всички подадени заявки от двата етапа на конкурса, оценяването им от експертно жури и селектиране на максимум 5 номинации, които ще бъдат допуснати до събеседване с експертното жури.

24.10.2024 г.: Уведомяване на допуснатите до събеседване с експертното жури максимум 5 номинирани проекта.

28.10.2024 г. Устна присъствена защита на номинираните кандидатури пред експертно жури, на която кандидатите трябва да запознаят членовете на комисията с проекта си и да представят вижданията си за възможностите за реализирането и функционирането му. По време на присъствената защита кандидатите могат да използват предварително подготвени ppth презентация.

28.10 – 05.11.2024 г. Заседание на експертното жури, класиране на победителите в конкурса „Млад предприемач в науката - 2024“ и уведомяването им.

Първите три отличени проекта ще получат покана за представяне на разработката си на форума за насърчаване на студентското и младежко предприемачество в България - „Европейски ден на предприемача 2024“.

Ноември 2024 г.: Награждаване на победителите в конкурса „Млад предприемач в науката-2024“ по време на ежегодния форум за насърчаване на студентското и младежко предприемачество в България - Европейския ден на предприемача – 2024 г.

 

Организационен комитет в състав:

Председател: Божил Добрев – директор на НИС и ръководител на ЦТТ

Членове:

- Красимира Генева – експерт в ЦТТ

- Антон Андонов - експерт в ЦТТ

 

Процедура за провеждане на конкурса

Участниците в конкурса „Млад предприемач в науката“ следва да изпратят заявка за участие до организатора в рамките на един от посочените два етапа на конкурса. Заявката за участие се изпраща на следните e-mail адреси: kgeneva@tto.uni-sofia.bg и . Всички постъпилите предложения ще бъдат разгледани и оценени от , в чийто състав са включени преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност.

Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от УС на НИС в следните категории:

- Бизнес идея;

- Научна обосновка;

- Потенциал за реализация.

 

Награден фонд

Комисията ще присъди три награди. Първа награда в размер на 10 000 лева за кандидатурата, оценена като най-творческа и вдъхновяваща предприемаческа инициатива – “Млад предприемач внауката”. Класираният на второ място ще получи награда в размер на 5 000 лева, а третият в конкурса ще получи награда в размер на 3 000 лева.

Паричните награди са предназначени за финансиране изпълнението на бизнес идеята, научната обосновка и потенциала за реализация на спечелилите участници в конкурса „Млад предприемач в науката“-2024.

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,