Aug 23, 2022

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU


Стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата

Category: Grants
Posted by: admin

Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt  – DBU) е най-голямата екологична фондация в Европа, създадена през 1990 г. В  Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на  екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове   задължителни застраховки и осигуровки. 

Кой може да кандидатства?  

Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са: 

• образователно-квалификационна степен „магистър“, придобита с минимум добър (4) или по-добър  успех, преди не повече от 5 години, най-късно до момента на започване на престоя в Германия (август 2022 г.), за предпочитане от българско ВУЗ 

• и/ или настоящ докторант, но не в последна година от докторантурата (за времето на стипендията  докторантурата следва да бъде формално прекъсната)  

• владеене на немски и/ или английски език 

• ясна, новаторска за България, идея за това, с което искате да се занимавате в Германия по време на  престоя си и как да го постигнете.  

Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано  директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична  тематика. Изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU, но е добре стипендиантите да имат  предложения и да са проучили възможни институции (университети, фирми, НПО, държавни структури, и др.).  Повече информация за изискванията за кандидатстване има на https://www.dbu.de/2601.html (английски) или  https://www.dbu.de/2575.html (немски).  

Кога и как се кандидатства? 

Стипендианти се набират два пъти годишно, а крайните срокове за кандидатстване са съответно 5 март и 5  септември на съответната година. Кандидатстването в първия етап е само онлайн. След предварителен подбор по  документи, до около три месеца от подаването на документи, с избрани кандидати ще се проведе интервю в София или Оснабрюк, Германия.  

Необходимите документи (сканирани копия в .pdf или .jpg формат):

• Онлайн формуляр за кандидатстване наличен на https://www.dbu.de/2580.html;  

• Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - максимум 3 стр. формат А4; • Автобиография; 

• Преведено на немски или английски език копие от дипломи за завършено образование или академична  справка/ удостоверение от ВУЗ, ако все още не сте завършили; 

• Свидетелство за владеене на немски и/ или английски език (напр. диплома от гимназия, сертификат от  езикова школа и т.н.); 

• Препоръка от български университетски преподавател/ настоящ работодател, който ви познава. 

Престоят в Германия започва през февруари 2023 г. с интензивен курс по немски език, разходите за който  се поемат от DBU.  

За повече информация посетете https://www.facebook.com/BGDBU (български) или се обърнете към Ваня Рътарова  – координатор на програмата за България (vratarova@yahoo.co.uk), моб. тел. 0887672891. 

 

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,