За нас

Sep 15, 2020

Търсят се асистенти


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Category: Work
Posted by: admin

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за заемане на длъжност асистент в:
1. Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, специалност „Физика” - един брой, със срок за подаване на документи до 19.10.2020 г. /вкл./;
2. Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математика” - два броя, със срок за подаване на документи до 19.10.2020 г. /вкл./;
3. Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Рязане на материалите и режещи инструменти” - един брой, със срок за подаване на документи до 19.10.2020 г. /вкл./;
4. Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Техника на високите напрежения” - един брой, със срок за подаване на документи до 17.09.2020 г. /вкл./;
5. Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране” - един брой, със срок за подаване на документи до 17.09.2020 г. /вкл./;
6. Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” - един брой, със срок за подаване на документи до 19.10.2020 г. /вкл./;
7. Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи” (Стратегии и стандарти за киберсигурност, Сигнали и системи) - един брой, със срок за подаване на документи до 19.10.2020 г. /вкл./.

Необходими документи:
1. Заявление до ректора за допускане до конкурса;
2. Автобиография (CV европейски образец);
3. Диплома за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен магистър) или нотариално заверено копие;
4. Медицинско свидетелство;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Документ за трудов стаж (ако има такъв);
7. Списък на публикации, патенти или документи за участие в научни и научно-приложни разработки (ако има такива).
Документи се подават на място на адрес: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие” стая 3209, тел.: 066/827-238.

© 2021 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,